V. Literatura a prameny

Téma bývalého konventu servitů v Konojedech bylo v historické literatuře zatím zpracováno jen okrajově: výchozím materiálem je článek J. R. Grunerta, který vyšel v r. 1884 ve vlastivědném časopise „Mittheilungen des Norböhmischen Excursions-Clubs.“ Z něho čerpá i T. V. Bílek ve své práci k dějinám zrušených klášterů a dalších církevních institucí v době josefínských reforem „Statky a jmění kolejí jesuitských, klášterů, bratrstev a jiných ústavů v království Českém od císaře Josefa zrušených.“

Historii kostela Nanebevzetí P. Marie v Konojedech nejobšírněji zpracoval biskupský konzervátor prof. V. Luksch v „Topographie und Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz,“ práce nevyšla tiskem, rukopis je dostupný v Oblastním muzeu v Litoměřicích. Heslo Konojedy se objevuje v encyklopedický příručkách:  „Umělecké památky Čech, sv. II“ z r. 1978, „Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ z r. 1984 a „Encyklopedie českých klášterů“ z r. 1997, většina uvedených informací však vychází z článku J. R. Grunerta a  práce V. Luksche.

Dalším příspěvkem k dějinám Konojed je katalog „Pod ochranou Panny Marie Bolestné – Servité v českých zemích do josefínských reforem,“ který vyšel v r. 2005 ke stejnojmenné výstavě konající se v konventu servitů v Nových Hradech. Autorkou výstavy i katalogu je Veronika Čapská, které se tímto pokusila zdokumentovat činnost řádu servitů v Čechách především na základě studia nových či méně známých informací opírajících se o pramenný výzkum.

Nejnovější literatura, která se zmiňuje o kostele a zámku v Konojedech je publikace k výstavě Konojedská preludia mapující vybrané momenty z historického vývoje a památkového fondu Konojed a jejich okolí. Výstava i katalog byly realizovány v rámci projektu NAKI Hortus Montius Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří (2018–2022). Záměrem projektu bylo zmapování, dokumentace, výzkum a následná odborná interpretace fenoménu kulturního dědictví a historické kulturní krajiny v pomezní oblasti současného Ústeckého a Libereckého kraje – regionu, který kvůli migraci obyvatelstva ve 20. století přišel o značnou část svého historického povědomí a identity.

Vydavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Vydáno v roce 2022  ISBN 978-80-7561-307-3

ODBĚR NOVINEK

Nenechte si ujít žádné akce Zámku Konojedy

KONTAKT

Chcete se na něco zeptat nebo domluvit prohlídku?
Kontaktujte nás!

Opravy a restaurování probíhá za podpory Ústeckého kraje a MKČR